2x Agri cane thumpers

2x Agri cane thumpers

R35 000 + VAT each

R 35 000,00 + VAT

2x Waratah HTH616C Harvesting head with computer

2x Waratah HTH616C Harvesting head with computer

R150 000 each + VAT

R 150 000,00 + VAT

2 Row Futura maize harvester

2 Row Futura maize harvester

.

R 45 000,00 + VAT

1